Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Výsledky

O projekteVýsledky

Výstupy

 • 35 000 pedagogických zamestnancov zapojených do vzdelávacích programov v rámci SOP ĽZ a 5 000 pedagogických zamestnancov v rámci JPD
 • 1 novovytvorený program na dosiahnutie funkčnej gramotnosti FIT pre učiteľov základných a stredných škôl
 • 35 e-learningových programov pre pedagogických zamestnancov na dosiahnutie funkčnej gramotnosti FIT vo vyučovaní jednotlivých predmetov, s predpokladom trvalej udržateľnosti výsledkov projektu
 • 35 novovytvorených metodických pomôcok a študijných materiálov pre učiteľov na podporu nových programov ďalšieho vzdelávania, s predpokladom trvalej udržateľnosti výsledkov projektu, rozpracovaných absolventami do jednotlivých vyučovacích hodín

 

Pridaná hodnota projektu

 • rozvoj informačnej spoločnosti
 • zvýšenie celkovej adaptability učiteľov na podmienky informačnej spoločnosti a spoločnosti založenej na vedomostiach
 • vytvorenie edukačného portálu pre pedagogických zamestnancov
 • umiestnenie vzdelávacích programov na dosiahnutie funkčnej gramotnosti na edukačnom portáli s cieľom zachovania dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu
 • zvýšenie zamestnateľnosti, adaptability a produktivity absolventov škôl využívajúcich metodiku vyučovania s podporou IKT v podmienkach znalostnej ekonomiky
 • vyšší počet inovácií v oblasti vzdelávania, lepšie využitie možností informačnej spoločnosti a zefektívnenie využitia verejných prostriedkov
 • nový a kvalitatívne vyšší spôsob práce učiteľov, podpora tvorivosti učiteľov, ktorí získajú certifikát FIT a zvýšenie aktivity v oblasti tvorby vlastných projektov na využitie IKT v predmetoch
 • podpora procesu prechodu tradičnej školy na modernú školu prostredníctvom efektívneho využitia informatizácie vzdelávania
 • širšie využívanie e-learningových foriem vzdelávania i v celoživotnom vzdelávaní poskytovanom  priamoriadenými inštitúciami MŠ SR