Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Úvod

O projekteÚvod

Národný zrkadlový projekt

Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách

V rámci programovej štruktúry ESF je projekt zrkadlový pre

 • Sektorový operačný program
  Ľudské zdroje

 • Prioritu č. 3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
 • Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov
 • Jednotný programový dokument
  NUTS II – Bratislava
 • Prioritu č.2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov
 • Opatrenie 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora

Cieľová skupina

pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl - učitelia, majstri, vychovávatelia, manažéri a ostatní pedagogickí zamestnanci na území celej Slovenskej republiky

Cieľová skupina

pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl - učitelia, majstri, vychovávatelia, manažéri a ostatní pedagogickí zamestnanci na území celej Slovenskej republiky a zamestnanci štátnej a verejnej správy

Cieľ projektu

 1. zvýšiť kľúčové kompetencie a kvalifikačnú spôsobilosť pedagogických zamestnancov v oblasti aktívneho využívania IKT vo vyučovacom procese
 2. zabezpečiť pripravenosť učiteľov jednotlivých predmetov na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií

Miesto realizácie projektu

 

mapa realizacie

 

 

Harmonogram projektu

 1. August 2006 – marec 2007
  Technická a organizačná príprava projektu, tvorba metodiky a vzdelávanie multiplikátorov
 2. Marec 2007 – august 2008
  Vzdelávanie cieľovej skupiny (učiteľov) v oblasti FIT -
  získanie funkčnej gramotnosti pedagogických zamestnancov v informačných technológiách
 3. September 2008 – november 2008
  Diseminácia výsledkov a vyhodnotenie projektu