Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Ciele

O projekteCiele

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie a kvalifikačnú spôsobilosť pedagogických zamestnancov, v oblasti aktívneho využívania IKT vo vyučovacom procese, a tým prispieť k zlepšeniu kvalifikácie a adaptability zamestnancov školstva.

Zabezpečiť pripravenosť učiteľov jednotlivých predmetov na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií.

Ďalšie ciele, ktoré chceme projektom naplniť:

  • Pedagogický zamestnanci sú schopní aktívne a efektívne využívať kancelárske aplikácie a dostupný softvér pre potreby pedagogickej praxe
  • Učitelia dokážu inovovať formy a metódy vzdelávania s podporou multimédií
  • Učitelia sú metodicky a didakticky pripravení na inovácie vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií na predmetovej a medzipredmetovej úrovni, ale i v oblasti projektových a medziškolských aktivít
  • Pedagogickí zamestnanci dokážu využívať dištančnú a e-learningovú formu vzdelávania.
  • Vytvoriť programy pre ďalšie celoživotné vzdelávanie učiteľov so zameraním na metodiku využitia IKT vo vyučovaní jednotlivých predmetov v súlade s požiadavkou na kvalitatívne nové formy vzdelávania.
  • Implementovať nový program ďalšieho vzdelávania učiteľov zameraného na dosiahnutie funkčnej gramotnosti pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (osvedčenie FIT)

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl

Cieľovú skupinu tvoria predovšetkým pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl a školských zariadení. Funkčná gramotnosť v informačných technológiách bude zabezpečená pre 5 000 učiteľov, majstrov odborného výcviku, vychovávateľov, manažérov a ostatných pedagogických zamestnancov Bratislavského kraja a 35 000 učiteľov ostatných regiónov, na území celej Slovenskej republiky.

Vzdelávanie  bude orientované na cieľovú skupinu pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bude realizované formou priebežného vzdelávania v súlade s vyhláškou MŠ SR č.42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov.

Medzi nepriamych príjemcov patria i absolventi škôl, ktorí v rámci inovácií vyučovacieho procesu s podporou IKT získajú nové kompetencie pre prax, pre ďalšie štúdium, ale i pre ďalšie celoživotné vzdelávanie.

Rozvoj informačnej spoločnosti

V rámci realizácie nášho projektu predpokladáme priamy pozitívny vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti. Nový program ďalšieho celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti praktickej aplikácie IKT do predmetov, samotná metodika využitia IKT v jednotlivých predmetoch, e-learningová forma vzdelávania, umiestnenie produktov projektu na edukačnom portáli i celková podpora prechodu tradičnej školy k modernej škole výrazne prispeje k napĺňaniu požiadaviek na rozvoj informačnej spoločnosti. Získaním funkčnej gramotnosti učiteľov v oblasti IKT sa výrazne zvýši rozsah i kvalita využitia IKT priamo na vyučovaní.

Vzdelávacie, informačné a konzultačné aktivity pre učiteľov základných a stredných škôl sa budú realizovať s využitím moderného softwarového vybavenia s výraznou podporou nových foriem a metód (predovšetkým e-learning).

Informačné toky v projekte budú primárne realizované v digitálnej podobe, najčastejšie v podobe interaktívneho internetového portálu.