Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

FiT certifikát

O FIT certifikáteFiT certifikát

Ovládanie IKT a ich aktívne využívanie je jednou z kľúčových kompetencií, ktoré sa vyžadujú na trhu práce v znalostnej ekonomike. Nielen jednoduché ovládanie práce s počítačom, ale začlenenie IKT do samotného procesu vzdelávania, povedie k osvojeniu si takých zručností, ktoré sa využívajú v každodennej praxi a v procese celoživotného vzdelávania.

Program ďalšieho vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl v oblasti funkčnej gramotnosti v IKT je nadstavbou projektu vzdelávania učiteľov PIRŠ realizovaného s podporou projektu INFOVEK. Cieľom je zabezpečiť základné kompetencie v oblasti integrácie moderných informačných technológií do vyučovania pre každého učiteľa v regionálnom školstve.

Funkčná gramotnosť FIT pozostáva zo zvládnutia ZÁKLADNÝCH MODULOV:osvedcenie_FIT_nahlad

  • aktívne využívanie kancelárskych aplikácii v pedagogickej praxi
  • využitie multimediálnych nástrojov IKT vo vyučovaní predmetu
  • internet a komunikácia vo vyučovacom procese
  • možnosti e-learningových aplikácií pre celoživotné vzdelávanie
  • námet vyučovacej hodiny s podporou IKT

Účastníci vzdelávania budú mať k dispozícií niekoľko NADSTAVBOVÝCH MODULOV.

Schválené MŠSR 9.marca 2007 pod číslom CD-2007-5010/10024-1:099.

Otázky smerujte na certifikat@fitucitela.sk.