Členenie modulov

1. Aktívne využívanie kancelárskych aplikácií v pedagogickej praxi1
2. Efektívne využitie multimediálnych nástrojov IKT vo vyučovacích predmetoch36
3. Internet a komunikácia vo vyučovacom procese1
4. Možnosti e-learningu v celoživotnom vzdelávaní1
5. Prehľad výstupov vzdelávania2