FITucitela.sk

Nie ste prihlásený. (Prihlásenie)
  • !!! UKONÄŒENÉ NAHLASOVANIE KURZOV !!!

    POÄŽAKOVANIE VÅ ETKÃM ZÚČASTNENÃM

    Chceme srdeÄne poÄakovaÅ¥ vÅ¡etkým multiplikátorom a úÄastníkom vzdelávaní
    za aktívnu úÄasÅ¥ a spoluprácu pri realizácií projektu FIT. 

    RealizaÄný tím projektu.

Členenie modulov

1. Aktívne využívanie kancelárskych aplikácií v pedagogickej praxi1
2. Efektívne využitie multimediálnych nástrojov IKT vo vyučovacích predmetoch36
3. Internet a komunikácia vo vyučovacom procese1
4. Možnosti e-learningu v celoživotnom vzdelávaní1
5. Prehľad výstupov vzdelávania2


Preskočiť blok 2

logo fit

Využitie IKT
vo vyuÄovacích

predmetoch

– funkÄná gramotnosÅ¥
pedagogických
zamestnancov
v informaÄných
technológiách


logo_esf

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu
a Å¡tátneho rozpoÄtu Slovenskej republiky.

Metodicko-Pedagogické
Centrum v TrenÄíne

logo mpc